Gemau Arian Parod yn erbyn Twrnameintiau (A Pa Fformat Ddylech Chi Ei Chwarae)

จีนจะขยายบัญชีดำไปยังแหล่งพนันในต่างประเทศมากขึ้นUn o’r pethau cyntaf y bydd angen i chi ei wneud wrth gymryd poker yw darganfod a ydych chi am ganolbwyntio ar gemau arian parod neu dwrnameintiau. Er bod y rhan fwyaf o chwaraewyr yn dablo gyda’r ddau hyn, maen nhw fel arfer yn canolbwyntio ar y naill neu’r llall, ac am reswm da! Tra byddwch chi’n chwarae’r un gêm, mae angen setiau sgiliau gwahanol iawn ar gyfer gemau arian parod a thwrnameintiau os ydych chi am fod yn llwyddiannus. Gallwch ddewis un neu’r llall a gallwch wneud arian yn y ddau ond nid oes rhaid i chwaraewr twrnamaint da o reidrwydd fod yn chwaraewr gêm arian da ac i’r gwrthwyneb. Sut ydych chi’n gwneud penderfyniad, felly? Ydych chi’n well eich byd yn cadw at gamau gemau arian parod neu a ddylech chi fentro i fyd cyffrous pocer y twrnamaint? Mae’r ateb yn dibynnu ar lawer o ffactorau ond dylai’r erthygl hon eich helpu i gael dealltwriaeth ddyfnach o fanteision ac anfanteision i’r ddau fformat. Eich penderfyniad chi fydd y penderfyniad yn y pen draw ond bydd gennych lawer mwy o wybodaeth bendant i weithio gyda hi a seilio’r penderfyniad hwnnw arni. Twrnameintiau yn erbyn Gemau Arian Parod o’r Persbectif Elw Un o’r pethau mwyaf y mae’r rhan fwyaf o bobl yn poeni amdano yw’r swm o arian y gallant ddisgwyl ei wneud yn chwarae pocer. Mae hyn yn gwneud synnwyr os ydych chi am gymryd y gêm mewn swyddogaeth ddifrifol gan y byddwch chi’n buddsoddi llawer o’ch amser a’ch arian ynddo fel eich bod chi eisiau gweld rhyw fath o enillion. Y cwestiwn yw, a fyddwch chi’n gwneud mwy o arian o dwrnameintiau neu gemau arian parod? Nid oes ateb clir iawn i’r cwestiwn hwn (syndod!), Gan ei fod yn dibynnu ar eich lefel sgiliau eich hun, lefel sgiliau cyfartalog eich cystadleuaeth, a’r math o gyfaint rydych chi’n barod, yn barod ac yn gallu ei wneud rhoi i mewn. O’u cymharu â thwrnameintiau, mae gemau arian parod yn llawer llai cyfnewidiol. Ar yr amod eich bod chi’n chwarae mewn gêm y gallwch chi ei churo, gallwch chi ddisgwyl troi elw eithaf cyson yn fisol. Gall yr union nifer amrywio ond cyn belled â’ch bod yn rhoi’r oriau i mewn (20 – 30 awr y mis) a bod â gwialen gymharol dda, dylai eich canlyniadau fod yn eithaf cyson. Mae twrnameintiau yn fwystfil gwahanol iawn. Gallwch chi fod yn chwaraewr twrnamaint da iawn a dal i fynd blwyddyn lawn neu fwy heb wneud unrhyw arian. Er nad yw hon yn senario hynod gyffredin, gwyddys ei fod yn digwydd a bydd yn digwydd i chi ar ryw adeg os penderfynwch chwarae twrnameintiau pocer yn unig. Sgoriau Mawr Sengl yn erbyn Llawer o Fannau Bach Bydd mwyafrif eich elw o’r twrnameintiau yn dod o lond llaw o ddigwyddiadau lle byddwch chi’n llwyddo i orffen yn y tri smotyn uchaf. Bydd gweddill eich canlyniadau yn helpu i gadw’ch cofrestr banc yn iach ond dim ond pan fyddwch chi’n llwyddo i archebu un neu ddwy fuddugoliaeth y byddwch chi’n mynd yn ddu. Gall un fuddugoliaeth ddod â 100, 200, neu hyd yn oed 1,000+ prynu i mewn i chi. Gyda gemau arian parod, ni fyddwch yn cael enillion mor enfawr. Mae ennill ychydig o brynu i mewn mewn sesiwn yn ganlyniad da iawn ac mae bod i fyny 10 neu fwy o brynu i mewn yn cael ei ystyried yn sesiwn enfawr. Fodd bynnag, byddwch chi’n cael llawer mwy o sesiynau proffidiol ar y cyfan. Felly, i grynhoi, gall y ddau fformat fod yn broffidiol iawn ond byddwch chi’n sylweddoli’ch elw mewn ffordd wahanol. Os yw’n well gennych fwy o ddull cyson a diogel, ewch am gemau arian parod. Os yw’r syniad o ennill anferth mewn un swoop glân yn teimlo’n fwy deniadol, ewch am dwrnameintiau – ond byddwch yn wyliadwrus o’r amrywiant. A yw Gemau Arian Parod yn anoddach i’w Chwarae na Thwrnameintiau? Mae Poker yn gêm o sgil ac os ydych chi’n disgwyl ennill yn y tymor hir, bydd angen i chi gymhwyso’ch hun i astudio a gwella. Gallwch chi gael streip eithaf hir o ffortiwn da ond mae pethau’n tueddu i hyd yn oed fynd allan ar y ffelt felly os ydych chi am wneud y gêm yn yrfa i chi neu hyd yn oed yn hobi proffidiol, bydd angen i chi wneud peth ymdrech. Os derbyniwch y ffaith hon, y cwestiwn rhesymegol nesaf yw: a yw’n haws dod yn dda iawn mewn twrnameintiau neu gemau arian parod? Er y byddwch chi’n dod o hyd i atebion gwahanol i’r cwestiwn hwn, byddwn i’n dweud bod gemau arian parod yn anoddach i’w dysgu am ddau reswm: Rydych chi bron bob amser yn chwarae pentyrru dwfn Oherwydd hyn, mae gan eich camgymeriadau oblygiadau mwy difrifol Ers Dim Terfyn Dal Mae em yn gêm o opsiynau bron yn ddiderfyn, mae gwneud y penderfyniadau cywir yn dod yn fwyfwy anodd wrth i’ch pentwr dyfu. Os mai dim ond 10 bleind mawr sydd gennych yn eich pentwr ac mae’r botwm yn gwthio, mae gennych alwad hynod hawdd yn dal AQ. Ond sut ydych chi’n chwarae’r un llaw pan rydych chi’n eistedd 250 o bleindiau mawr yn ddwfn? Nid yw hyn i ddweud nad yw twrnameintiau yn hynod o sgiliau-ganolog. Un o heriau mwyaf pocer y twrnamaint yw bod bleindiau’n cynyddu’n gyson. I ddod yn chwaraewr gwirioneddol dda, mae angen i chi ddysgu symud gerau ac addasu i sefyllfaoedd newydd. Hefyd, er y gallai penderfyniad anghywir mewn twrnamaint fod yn “llai anghywir” o ran sglodion a bleindiau mawr, gall fod â goblygiadau enfawr. Ar ôl i chi gael eich dileu, rydych chi wedi gwneud. Ni allwch dynnu mwy o arian o’ch poced a dal i chwarae. Mae’n debyg bod gemau arian parod yn fwy cymhleth o safbwynt technegol yn unig gan fod mwy o fathemateg yn gysylltiedig. Mae twrnameintiau yn gofyn am y gallu i newid gerau yn gyson a byddant wir yn rhoi eich datrysiad meddyliol ar brawf. Gall chwifio allan ar y swigen bwrdd olaf i beiriant oeri neu oherwydd camgymeriad fod yn brofiad poenus iawn a fydd yn cymryd peth amser i wella ohono. Ydych chi’n Mwy o Ysbryd Rhydd? Chwarae Gemau Arian Parod! Un o’r prif resymau pam mae pobl yn derbyn pocer fel gyrfa (ar wahân i’r arian, wrth gwrs) yw’r rhyddid sy’n dod gyda’r dewis. Chi fydd eich pennaeth eich hun a bydd gennych y gallu i osod eich oriau eich hun. Wel, os byddwch chi’n dewis bod yn chwaraewr twrnamaint, byddwch chi’n dod yn fuan i sylweddoli nad yw pethau cystal ag yr oeddech chi’n disgwyl iddyn nhw fod. Y peth gyda thwrnameintiau pocer yw eu bod yn rhedeg yn ôl amserlenni sefydlog. Byddant yn cychwyn ar amser penodol ac yn aml byddant yn eich clymu am oriau. Wrth gwrs, rydych chi’n dal yn rhydd i godi a gadael pryd bynnag y dymunwch ond ni allwch gyfnewid eich sglodion twrnamaint. Felly, mae’n rhaid i chi aros yno i’r diwedd chwerw. A pheidiwch â hyd yn oed siarad am gyfresi twrnamaint mawr, ar-lein neu’n fyw. Mae pob chwaraewr twrnamaint difrifol yn gwybod bod digwyddiadau mawr fel WSOP, WCOOP, Micro Millions, neu EPT yn rhaid eu chwarae. Ni allwch fforddio sgipio ar gyfresi fel hyn (yn dibynnu ar eich pryniannau arferol, wrth gwrs). Felly, byddwch chi’n aml yn brysur iawn ac yn gyfyngedig am sawl wythnos, yn chwarae bron bob dydd. Os mai rhyddid yw eich prif ffocws, efallai na fydd twrnameintiau yn addas i chi. Efallai na fydd gennych fos fel y cyfryw ond pob lleoliad ar-lein a byw fydd eich pennaeth i raddau. Nhw fydd yn pennu eich amserlen waith a bydd yn rhaid i chi gadw ati os ydych chi am wneud arian. Gallwch Chi Ddethol Eich Oriau Eich Hun gyda Gemau Arian Yn wahanol i dwrnameintiau, mae gemau arian parod yn llawer mwy hyblyg. Gallwch chi ymuno â’r weithred pryd bynnag y byddwch chi’n teimlo fel hyn a chodi ar unrhyw adeg. Mae’r arian sydd gennych o’ch blaen yn arian parod gwirioneddol a gallwch gerdded i ffwrdd ag ef, ni ofynnir unrhyw gwestiynau. Wrth gwrs, byddwch yn dal i fod yn gyfyngedig mewn rhai ffyrdd gan nad oes llawer o weithredu yn digwydd am wyth y bore ond yn yr oes sydd ohoni, gallwch hyd yn oed ddod o hyd i ateb ar gyfer hynny. Mae pocer ar-lein yn cael ei chwarae gan bobl o bob cwr o’r byd felly os byddai’n well gennych chi chwarae yn ystod eich oriau bore, does ond angen i chi ddod o hyd i ystafell sy’n darparu ar gyfer y rhan o’r byd lle mae’ch boreau yn brynhawniau a gyda’r nos. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar fy swydd ar yr ystafelloedd pocer gorau ar gyfer dechreuwyr. Er y bydd angen i chi roi oriau gweddus o hyd i wneud arian, mae gennych lawer mwy o ryddid o ran sut rydych chi’n trefnu’r oriau hynny. Gallwch chi chwarae sesiynau hir iawn am ychydig ddyddiau’r wythnos a chymryd cwpl o ddiwrnodau i ffwrdd yn llwyr. Neu, gallwch chi rannu’ch trefn ddyddiol yn sawl sesiwn fyrrach fel nad ydych chi byth yn rhy gaeth. Gemau arian parod yn bendant yw’r opsiwn gorau i’r rhai sy’n gwerthfawrogi eu rhyddid uwchlaw popeth arall. P’un a ydych chi i fyny neu i lawr ar sesiwn, gallwch chi stopio ar unrhyw adeg a mynd yn ôl ato pan fyddwch chi’n teimlo fel hynny. Lefel y Gystadleuaeth: Mae Twrnameintiau’n Dal yn Meddal Rydym eisoes wedi siarad am fod twrnameintiau ychydig yn haws i’w dysgu o safbwynt strategol. Fodd bynnag, yr hyn sydd hyd yn oed yn bwysicach yw y byddwch chi’n dod o hyd i lawer o chwaraewyr gwannach mewn twrnameintiau, yn enwedig ar-lein ac yn enwedig mewn digwyddiadau isel i ganol. Er bod gemau arian byw yn dal i fod yn eithaf da, mae cystadleuaeth ar-lein wedi dod yn anodd iawn. Os ydych chi am fod yn enillydd ar unrhyw addewidion rhesymol, bydd gwir angen i chi astudio llawer a gwella’ch chwarae yn gyson. Mae twrnameintiau, ar y llaw arall, yn parhau i ddenu llawer o chwaraewyr drwg. Yn syml, dyma un o’r prif resymau rwy’n credu mai buddsoddi mewn cyrsiau twrnamaint pocer a safleoedd hyfforddi yw un o’r ffyrdd gorau o gael ROI da y dyddiau hyn. Mae esboniad eithaf syml am hyn ac mae’n mynd yn ôl i natur twrnameintiau. Mewn theori, does dim rhaid i chi fod yn dda iawn i ennill twrnamaint sengl. Fe allech chi fod yn lwcus ac ennill twrnamaint gydag ychydig filoedd o chwaraewyr, gan droi eich pryniant bach o $ 10 neu $ 20 yn ddegau o filoedd. Yn syml, ni all rhywbeth fel hyn ddigwydd mewn gêm arian parod waeth pa mor dda rydych chi’n digwydd rhedeg. Felly, os gallwch chi ddelio â’r amrywiant anochel, mae’n haws curo twrnameintiau yn y tymor hir. Cyn belled â bod gennych hanfodion strategol cadarn a pheidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriadau mawr, dylech fod yn gwneud arian gweddus yn y tymor hir. Mae ROI (Enillion ar Fuddsoddiad) o 30% – 40% yn bendant yn gyraeddadwy mewn twrnameintiau pocer ar-lein ond bydd angen i chi chwarae ychydig filoedd ohonynt i gyrraedd y rhif hwn. Wrth gwrs, gallwch ddal i fod yn lwcus yn gynnar ac ennill digwyddiad mawr reit oddi ar yr ystlum, gan gymryd llawer o bwysau oddi ar eich ysgwyddau. Mae rhai o’r dramâu y byddwch chi’n eu gweld mewn twrnameintiau ar-lein, a dweud y gwir, yn chwerthinllyd, ac ni welwch chi symudiadau fel yna mewn gemau arian parod. Yn aml, bydd chwaraewyr yn llwch oddi ar eu pentwr ar bluff cwbl wallgof neu byddant yn eich galw i lawr heb ddim am lwyth o sglodion. Os ydych chi’n pendroni pam, ewch yn ôl at rai o’r pwyntiau blaenorol. Mae twrnameintiau yn cymryd llawer o amser i orffen ac nid pawb sy’n ymuno â chynllun twrnamaint hyd yn hyn. Weithiau, mae’n rhaid iddyn nhw fynd ac nid ydyn nhw am adael eu pentwr i gael eu dallu allan. Felly, byddan nhw’n ceisio “gorfodi ‘n Ysgrublaidd” eu ffordd i’r fuddugoliaeth (sydd byth yn gweithio, wrth gwrs), gan roi eu sglodion yn y broses. Bydd angen Bancroll Mwy arnoch ar gyfer Twrnameintiau Er bod twrnameintiau yn feddalach yn gyffredinol, bydd angen cofrestr banc fwy arnoch o hyd i ddechrau oherwydd yr amrywiant. Ar gyfer gemau arian parod, gallwch ddechrau gyda 40 prynu i mewn ar gyfer eich lefel ddethol. Ar gyfer twrnameintiau, dylai fod gennych o leiaf 80 ac yn ddelfrydol 100 o brynu i mewn ar gyfartaledd i deimlo’n ddiogel mewn gwirionedd. Er enghraifft, i chwarae gemau arian parod NL100, byddwch chi’n iawn gyda $ 4,000 i $ 5,000. Os oeddech chi eisiau chwarae mewn twrnameintiau $ 100, mae’n debyg y dylech chi gael o leiaf $ 10,000 o’r neilltu ar gyfer pocer yn unig ac i sicrhau nad ydych chi’n torri. Fel y soniwyd yn gynharach, gall effaith tymor byr lwc mewn twrnameintiau pocer fod yn eithaf sylweddol a gallwch fynd ar ddarnau hir heb unrhyw ganlyniadau arwyddocaol. Y peth olaf yr ydych ei eisiau yw rhedeg allan o arian yng nghanol symud i lawr. Ar gyfer chwaraewr poker, eu cofrestr banc yw eu prif offeryn gweithredol. Os ydych chi’n rhedeg allan o arian, rydych chi bron â gwneud. Felly, cadwch hyn mewn cof hefyd wrth wneud eich penderfyniad ynghylch pa fformat i’w chwarae a chynllunio yn unol â hynny. Crynodeb: Gemau Arian neu Dwrnameintiau? Fel y dywedais ar y cychwyn cyntaf, ni fydd yr erthygl hon yn ceisio eich gwthio i’r naill gyfeiriad na’r llall. Eich dewis chi yn llwyr yw p’un a ydych am ganolbwyntio ar gemau arian parod poker neu dwrnameintiau. Mae manteision ac anfanteision i’r ddau opsiwn a gall y ddau weithio’n dda iawn os ewch atynt yn gywir. Gobeithio y bydd rhai o’r awgrymiadau i mewn yma yn ddefnyddiol yn y broses. Chi yw’r beirniad gorau o’ch cymeriad eich hun ac rydych chi hefyd yn gwybod orau sut olwg sydd ar eich cofrestr banc. Cadwch y pethau hyn mewn cof wrth wneud y penderfyniad. Yn olaf, os ydych chi’n dal yn ansicr, gallwch roi cynnig ar y ddau fformat am ychydig a gweld sut rydych chi’n eu hoffi. Nid oes unrhyw beth yn lle’r profiad uniongyrchol ac ni ddylech fod ag ofn arbrofi a phrofi pethau. Rydych chi’n sicr o faglu ar eich man melys yn y pen draw ac yna gallwch chi roi eich ffocws llawn iddo!


คาสิโน โบนัส 100
คาสิโน โบนัส 100%
คาสิโน โบนัส100%
เฮงๆ 666 คาสิโน
หวยออนไลน์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *